Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Ouderbijdrage

Het voortgezet onderwijs is voor leerlingen en ouders niet volledig gratis. De school ontvangt voor de kosten van het onderwijs een rijksvergoeding. Deze vergoeding is toereikend voor een minimumniveau aan voorzieningen. Datgene wat de school extra wil doen, moet uit andere opbrengsten worden vergoed, b.v. uit ouderbijdragen. De vergoeding van het Rijk is bedoeld voor bijvoorbeeld leerboeken, werkboeken, licenties voor digitaal lesmateriaal, tabellenboeken en cd ́s of dvd ́s. Wat niet vergoed wordt, zijn bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken en een rekenmachine.

Het onderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Veel scholen vragen aan ouders een ouderbijdrage om het onderwijs betekenisvol in te kunnen richten. Het Vakcollege Noordoostpolder vraagt van ouders een vrijwillige bijdrage in deze kosten. Omdat het gaat om een vrijwillige bijdrage zullen wij kinderen nooit uitsluiten als deze bijdrage niet door de ouders betaald wordt. De bijdrage van € 75 per jaar wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten buiten de schooltijd om, het in stand houden van de schoolbibliotheek, vieringen, aanvullende verzekeringen etc. Daarnaast vragen wij ouders van leerlingen in leerjaar 1 t/m 4 een bijdrage voor de extra kosten die gemaakt worden voor culturele activiteiten, excursies en klassenactiviteiten. Hiervoor vragen wij € 35. Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, krijgt u per resterende maand 10% terug van de ouderbijdrage.

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit cursusjaar bedraagt € 75,00 per leerling. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende posten betaald: 

  • de kosten om de onderwijsvoorzieningen op het Vakcollege Noordoostpolder op een meer dan minimaal niveau te handhaven
  • een bijdrage aan de leerlingenbibliotheek
  • de vieringen voor en met de leerlingen
  • het uitgeven van de onderwijsbrochure en de informatiebrochures, de kosten voor ouderavonden, spreekavonden e.d. 

De ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad geeft jaarlijks instemming over de hoogte van de vrijwillige bijdragen en de bestemming van de middelen die, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, van de ouders zijn ontvangen. In de onderwijsbrochure vindt u het volledige overzicht van de vrijwillige bijdragen. 

Onderwijsbrochure 2023-2024 Vakcollege Noordoostpolder.pdf


Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Emelwerda College