Zoeken


Vakcollege Noordoostpolder


Menu
Ouderbijdrage

Het voortgezet onderwijs is voor leerlingen en ouders niet volledig gratis. De school ontvangt voor de kosten van het onderwijs een rijksvergoeding. Deze vergoeding is toereikend voor een minimumniveau aan voorzieningen. Datgene wat de school extra wil doen, moet uit andere opbrengsten worden vergoed, b.v. uit ouderbijdragen. De vergoeding van het Rijk is bedoeld voor bijvoorbeeld leerboeken, werkboeken, licenties voor digitaal lesmateriaal, tabellenboeken en cd ́s of dvd ́s. Wat niet vergoed wordt, zijn bijvoorbeeld een atlas, woordenboeken en een rekenmachine.

De school vraagt ouders om een vrijwillige schoolkostenbijdrage voor kosten die de overheid niet of maar gedeeltelijk subsidieert, waarvan we veel zaken betalen die leiden tot verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. De laatste jaren is de ouderbijdrage veel in het nieuws geweest. Op grond van artikel 27 lid 2 WVO mag de toelating van een leerling niet afhankelijk worden gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde bijdrage. Toelating van een leerling mag dus niet afhankelijk worden gesteld van het betalen van een ouderbijdrage. De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig. Bij geen betaling zouden de desbetreffende leerlingen en ouders dan ook geen gebruik mogen maken van de extra voorzieningen die uit de ouderbijdragen worden betaald. In de praktijk is dit zeer moeilijk uitvoerbaar. Vandaar dat we verwachten dat ouders die een zoon/dochter het onderwijs op het Vakcollege Noordoostpolder laten volgen, instemmen met het betalen van deze vrijwillige bijdrage. Wanneer een leerling tussentijds de school verlaat, krijgt u per resterende maand 10% terug van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage voor dit cursusjaar bedraagt € 55,00 per leerling. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende posten betaald: 

  • de kosten om de onderwijsvoorzieningen op het Vakcollege Noordoostpolder op een meer dan minimaal niveau te handhaven
  • een bijdrage aan de leerlingenbibliotheek
  • de vieringen voor en met de leerlingen
  • het uitgeven van de onderwijsbrochure en de informatiebrochures, de kosten voor ouderavonden, spreekavonden e.d. 

De ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad geeft jaarlijks instemming over de hoogte van de vrijwillige bijdragen en de bestemming van de middelen die, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, van de ouders zijn ontvangen. In de informatiebrochure op de website vindt u het volledige overzicht van de vrijwillige bijdragen. 

Onderwijsbrochure 2021-2022.pdf

Adres en Contact

Bezoekadres
Espelerlaan 70
8302 DC Emmeloord

Postadres:
Postbus 1129
8300 BC Emmeloord

 0527-634588
 info@vakcollegenoordoostpolder.nl


 Bekijk alle contactpersonen
Vakcollege Noordoostpolder is onderdeel van: Zuyderzee College Emelwerda College